สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุทัยธานี

ข้อมูลเผยแพร่

องค์กรสมรรถนะสูง กระทรวงสาธารณสุข MoPH-4T
 1. แนวทางการพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง กระทรวงสาธารณสุข MoPH-4T
งานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
  การขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวังและลดการบริโภคเกลือและโซเดียมระดับจังหวัดเพื่อประเมินสถานการณ์ปัญหาการบริโภคโซเดียมของประชากร
  1. การใช้งาน Thai Salt Survey และ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  2. Website สำหรับบันทึกรายงานผล
  3. Website สำหรับเข้าดูรายงานผล
คู่มือบันทึกข้อมูลการฝากครรภ์คุณภาพ
 1. คู่มือบันทึกข้อมูลการฝากครรภ์คุณภาพ
ระบบติดตามผลการใช้ชุดตรวจไข้เลือดออกแบบรวดเร็ว
 1. ระบบติดตามผลการใช้ชุดตรวจไข้เลือดออกแบบรวดเร็ว (Dengue NS1 rapid test)
ประมวลผล ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน สำหรับผู้ปฎิบัติงานในหน่วยบริการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 1. ประมวลผล ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน สำหรับผู้ปฎิบัติงานในหน่วยบริการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
กองกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 1. กองกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
 1. เกณฑ์การสอบสวนการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน