สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุทัยธานี
Moung Uthaithani District Public Health Office

ประกาศ...